Obchodní podmínky

A. Dodací podmínky

1. Objednávání zboží

Na objednávku zboží slouží nákupní košík s objednávkovým formulářem, který naleznete na stránce. V krátké době od nás obdržíte potvrzující e-mail o zaevidování Vaší objednávky. Potvrzující e-mail bude obsahovat všechny položky, které jste si objednali. Zboží v naší nabídce je určeno pro domácí použití.

2. Dodání zboží a cena dopravy

Zboží, které je skladem, Vám odešleme nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. V opačném případě Vás budeme informovat.

Zboží zasíláme:

3. Možnosti platby

Podle země doručení zboží jsou dostupné některé z následujících možností:

4. Cena zboží

Prodejce vám garantuje cenu uvedenou na objednávce.

5. Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou přepravce, podle zadaného jména a adresy. Vyplněním objednávkového nebo registračního formuláře dáváte souhlas k shromažďování a archivování Vašich údajů pro interní potřeby společnosti. Svůj souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Dodací podmínky jsou platné od 1.5.2010. Obchodní společnost si vyhrazuje právo změny dodacích podmínek bez předchozího upozornění.

B. Reklamační podmínky

Následující reklamační podmínky popisují pravidla při nákupu v internetovém obchodě provozovaném společností. Před objednáním zboží v internetovém obchodě Vám doporučujeme, abyste se s uvedenými podmínkami seznámili.

Reklamační řád

I. Obecná ustanovení stránky

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a obchodní společností. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Ke každému zakoupenému zboží je doklad (faktura, která slouží i jako záruční list) s uvedením všech potřebných údajů pro uplatnění záruky (název zboží, datum odeslání, záruční doba, cena, množství a popřípadě i výrobní číslo).

Tento reklamační řád je zpracován dle Občanského zákoníku a podle zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. Záruka se vztahuje na všechny produkty a jejichž reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zákazník nakupuje produkty na firmu, reklamace se řeší dle Obchodního zákoníku. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobku v zásilce, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat prodejce a požadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Před odesláním balíčku nás kontaktujte na dixo@dixo.cz. Pošleme vám instrukce nebo podací štítek.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Datum odeslání zboží je uveden na záručním listě, tj. faktuře. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro koncového uživatele. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě, tj. faktuře u každého produktu zakoupeném na stránce.

III. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno překontrolovat stav zásilky ihned při převzetí od přepravní společnosti a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností. V případě pozdější reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balíček má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii záručního listu - faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel.. číslo, e-mail. Reklamované zboží musí být dodané čisté a mechanicky nepoškozené. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
Oprávněná reklamace na produkty se vztahuje na: vady materiálu, funkční vady a nedostatky vzniklé při výrobě Záruka se nevztahuje na poškození produktů vzniklé: při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze, přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží, nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby.Používaním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá vnějšími vlivy, např.. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy) přepětím, např.. při úderu blesku.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, zboží bude opraven s případnou výměnou vadné části za novou. Prodávající je oprávněn reklamované zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Prodávající informuje o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na adresu kupujícího.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst.7 Obč. Zákoníku a to do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob reklamace dodaného zboží. Zboží musí být vráceno kompletní a nepoužité včetně originálních obalů. V případě vady na zboží postupujte dle reklamačního řádu.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Reklamační podmínky jsou platné od 1.5.2010. Prodejce si vyhrazuje právo změny reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

C: Ochrana zpracování osobních údajů

Společnost PROSKIN SOLUTION s.r.o., se sídlem Teodora Tekela 12, 91701 Trnava, zapsána v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 40021/T, IČO: 50880403, DIČ:2120517729, IČ DPH: SK2120517729 dále jen "provozovatel" internetového obchodu www.dixo.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno výhradně v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje, které nám poskytujete v rámci objednávkového formuláře prostřednictvím webové stránky nebo po telefonu, jsou minimální údaje, které potřebujeme na zpracování a odeslání objednávky, jsou nezbytné pro zpracování kupní smlouvy a ke splnění právních povinností (např. pro účetní dokumenty), pro případné reklamace zboží či odstoupení od smlouvy, a/nebo našeho oprávněného zájmu.

Pro účely plnění smlouvy a zpracování objednávkového formuláře potřebujeme tyto údaje:

2. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám či jinak zprostředkované, pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy (např. přepravci s cílem doručení objednaných produktů) či na základě oprávněného zájmu. Za jiným účelem nebudou třetím stranám Vaše osobní údaje poskytnuty.

3. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě, používáme kódovací systém SSL (secure socket layer).

4. Období zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme na zajištění všech práv a povinnosti vyplývajících z kupní smlouvy, tj během objednávky a záruční lhůty a neomezeně od skončení záruční lhůty na po-záruční servis a z důvodu řešení potenciálních sporů. Osobní údaje jsou zpracovávány a archivovány v čase, během kterého jsme povinni, jako správce, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů - například účetní dokumenty (faktury vystavené naší společností jsou v souladu se zákonem archivované 10 let od vystavení). Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu.

5. Informovanost a odvolání souhlasu

Dokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoli požádat o informace ohledně zpracování, doplnění a rozsahu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, vyjma osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (údaje z již vystavených daňových dokladů nemohou být vymazány před lhůtou, kterou stanovuje zákon).

Požádat o informace ohledně vašich osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů lze e-mailem na dixo@dixo.cz nebo písemně na adrese Dana Černáková, Andreja Kubinu 21, 91701 Trnava, Slovensko.

6. Webové stránky a soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení, a které se používají ve vašem prohlížeči. Informace cookies jsou anonymní, nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu, ale mohou obsahovat přihlašovací údaje do systému. Čas ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení cookies ve vašem PC a nastavení vašeho prohlížeče. Nastavení používání souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit na vámi vybrané typy.

Tyto zásady o ochraně osobních údajů platí od 25.05.2018.